Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je:

Helena Štětková
IČO: 75636611
Javorek 6, 592 03
e-mail: staj.saga@centrum.cz
 1. Jsou získávány osobní údaje, které jsou nutné za účelem splnění zákonné povinnosti (např. v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., č. 326/1999 Sb.) nebo smluvní povinnosti, případně z oprávněného zájmu.

 1. Délka uchovávání osobních údajů se řídí legislativou České republiky a v ostatních případech jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne skončení Vašeho pobytu. Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje bezpečně zlikvidovány.

 1. Osobní údaje mohou být zpřístupněny společnosti provozující rezervační systém Boocing.com, externí účetní, externí správce IT.

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí a také nejsou přístupné ze zahraničí.

 1. Vaše práva:

  1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – zažádat o informace, jak je s osobními údaji nakládáno.

  2. Právo na přístup ke svým osobním údajům – právo na zjištění, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou zpracovávány.

  3. Právo na opravu osobních údajů – v případě neaktuálních případně chybných osobních údajů.

  4. Právo na to, být zapomenut (na výmaz osobních údajů) – jedná se o právo zažádat o výmaz osobních údajů. Tuto žádost individuálně posoudím, a v souladu s platnou legislativou bude této žádosti buď vyhověno, nebo bude odmítnuta.

  5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případě Vaší pochybnosti ohledně správnosti zpracování Vašich osobních údajů můžete podat námitku.

  6. Právo na přenositelnost údajů – v případě žádosti o předání osobních údajů jinému správci.

  7. Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě Vašeho dojmu, že nebylo s Vašimi osobními údaji zacházeno v souladu s právními předpisy.

 1. Správce je oprávněn tyto zásady aktualizovat.